Midden oost & Noord Afrika

Persconferentie: Observatiemissie naar Qatar

Op 5 juni 2017 was er een onverwachte en onverklaarbare zet van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte toen ze een blokkade opwierpen aan Qatar via land, zee en lucht en alle diplomatieke betrekkingen opschorten.

Wij van AFD Internationaal veroordelen deze maatregelen en vinden ze in strijd met internationale wet- en regelgeving, en in het bijzonder het handvest van de Verenigde Naties, waar in het tweede paragraaf opgenomen is dat VN landen “vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties tot ontwikkeling brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking van de vrede overal ter wereld”. Deze blokkade staat in contrast met de principes van non-interventie in binnenlandse aangelegenheden van natiestaten, en in het bijzonder met de principes van het niet gebruiken van geweld of dreiging tegenover andere landen, en juist het respecteren van de vrede met buurlanden.

Om te onderzoeken wat de juiste tegenmaatregelen zijn die we kunnen treffen, hebben we een internationaal team van mensenrechten specialisten, professionele journalisten, medische specialisten en andere experts samengesteld. Onze focus lag op het in beeld brengen van wat de exacte gevolgen zijn van deze blokkades op de samenleving in Qatar. AFD Internationaal heeft een ontmoeting gehad met de president van de Nationale Mensenrechten Commissie en andere delegatieleden die een beeld hebben geschetst van de humanitaire situatie in Qatar ontstaan door de blokkades, en hierover ook rapporten uitgebracht.

Deze delegatieleden hebben meer dan 50 mensen gesproken die door deze blokkades zijn getroffen. Het betrof hier onder andere koppels van verschillende nationaliteiten die door deze blokkade gedwongen waren apart van elkaar te leven, veehouders, vastgoedeigenaren en ondernemers wier bezittingen zijn afgenomen, mensen die hun medische behandeling moesten staken en het land verlaten en een aantal studenten uit Saoedi-Arabië en de Emiraten. Ook hebben we met het management gesproken van Aljazeera en een aantal journalisten die verklaarden bedreigingen te hebben gehad en gedwongen werden met hun werk te stoppen.

Na een analyse van al deze gesprekken en verklaringen kwamen wij tot de conclusie dat er sprake is van schendingen van verschillende rechten en vrijheden. Te weten; vrijheid van meningsuiting, bewegingsvrijheid, het recht op uitoefening van je werk, vrijheid van religie en geloofsuiting en het recht op onderwijs. Het gaat hier om fundamentele mensenrechten zoals opgenomen in de artikelen: 5,8,9,12,13,15,17,18,19,23 en 26 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze Verklaring voor de Rechten van de Mens zijn ook door de landen die de blokkades hebben opgeworpen ondertekend en horen dus als zodanig gerespecteerd te worden.

AFD Internationaal is erg bezorgd over de dreigementen van sluiting die geuit zijn richting Aljazeera en andere journalisten. Dit is in strijd met de vrijheid van meningsuiting zoals beschreven in artikel 19 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de Internationale Convenant van Civiele en Politieke Rechten.

Tot slot willen we benadrukken dat de opgelegde restricties van Saoedi-Arabië aan pelgrims in strijd is met de vrijheid van religie en geloofsuiting zoals opgenomen in Artikel 18 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens:

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Hierbij kondigt AFD internationaal een persconferentie aan om het publiek op de hoogte te stellen van de bevindingen en waarnemingen op zondag 27 augustus in de hoofdstad van België, starttijd om 13uur lokale tijd in het Thon Hotel Bristol, Avenue Louise 91-93, B-1050, Brussel, België.

AFD International
Afdeling Midden Oost en Noord Afrika
27augustus 2017

Back to top button