Over ons

ONS VERHAAL

Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat zodat ieder mens op de wereld kan leven in menselijke waardigheid, zoals dit in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat vastgelegd; “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze zijn begiftigd met verstand en geweten en moeten tegenover elkaar handelen in een geest van broederschap”. In het licht van deze universele beginselen is AFD International in 2006 opgericht, met als missie het beschermen en waarborgen van de mensenrechten in de wereld. Zodat iedereen een waardig leven en waardige levensomstandigheden kan genieten. AFD International is een organisatie die onafhankelijk is van enige overheid, politieke ideologie of economisch belang. De organisatie bestaat uit activisten met verschillende sociale en culturele achtergronden, allen dragers van universele ethiek en waarden, die ernaar streven om agenten van verandering te zijn door middel van de betrokkenheid van de burger. AFD International hanteert een bepaalde werkwijze waardoor ze zich onderscheidt zich van anderen bestaande organisaties op het gebied van mensenrechten. Naast het verrichten van onderzoeken en schrijven van rapporten omtrent mensenrechtenschendingen, gaat AFD International op observatiemissies. AFD International voert gesprekken met slachtoffers en desbetreffende instanties. Tevens voert de organisatie allerlei acties uit omtrent het vervolgen en berechten van daders die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschending(en). AFD International wordt gedreven door de bereidwilligheid om de strijdkrachten te bundelen met een ieder die gelooft dat mensenrechtenbescherming samenwerkingsinspanningen vereist.

VISIE

AFD International heeft als doel het waarborgen en beschermen van de mensenrechten die vastgesteld zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale wetten en verdragen die hier betrekking op hebben. AFD International is een organisatie die los staat van enige regering, politieke ideologie of economische belangen. In de uitvoering van haar missie benadrukt AFD International de noodzaak en het belang van krachtenbundeling en samenwerking.

MISSIE

AFD International zet zich in om ervoor te zorgen dat iedereen in staat is om op te komen voor zijn eigen rechten en in staat is deze rechten te genieten. Om dit te kunnen verwezenlijken voert AFD International diverse campagnes en acties en voert de organisatie onderzoek uit op elk gebied en vorm van mensenrechtenschendingen.

WERKWIJZE

De organisatie komt in actie wanneer mensenrechten in de wereld worden geschonden. Dit voert de organisatie uit op verschillende wijzen welke hieronder kort zullen worden weergegeven.

 • Acties voeren
  Mensenrechtenschendingen vinden op verschillende plekken ter wereld plaats. Veel mensen worden wereldwijd onterecht opgesloten, gemarteld en/of worden onderworpen aan de doodstraf vanwege hun mening. Anderen worden ongelijk behandeld en mishandeld vanwege o.a. hun huidskleur, geloofsovertuiging en/of ras. AFD International voert diverse acties zodat mensen in vrijheid en waardigheid kunnen leven. Dit omvat onder andere; het voeren van campagnes, het organiseren van demonstraties en het tekenen van petities.
 • Mobilisatie
  AFD International streeft ernaar om bewustwording te creëren en de internationale publieke opinie te mobiliseren ten aanzien van verschillende mensenrechtenschendingen. Het doel is om de internationale gemeenschap rondom mensenrechten te informeren en te betrekken bij het ondernemen van acties.
 • Juridische acties
  AFD International beschikt over een gespecialiseerd team bestaande uit experts, onderzoekers en advocaten. Het team houdt zich bezig met juridische zaken en voert allerlei acties uit omtrent het vervolgen en berechten van daders, die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschending(en).
 • Publicatie
  Om de situatie en gebeurtenissen in de wereld met betrekking tot mensenrechten onder aandacht te brengen zet AFD International diverse middelen in, waaronder het schrijven van artikelen en persberichten over de ontwikkelingen en actualiteiten. AFD International deelt deze informatie met de media en publiceert het ook op de website en social media platformen van de organisatie.
 • Vorming
  Het is vanzelfsprekend dat mensen zich bewust horen te zijn van de gevestigde mensenrechten en het belang hiervan. Het verwezenlijken van dit proces vergt echter veel tijd en inspanning. Om hieraan bij te dragen organiseert AFD International diverse activiteiten gericht op educatie en vorming inzake mensenrechten, waaronder trainingen, voorlichtingen en workshops.
Back to top button